కవి TAN DA యొక్క ప్రణాళిక TET సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన మిగిలిన పియాస్ట్రేతో గడపడానికి

కాబట్టి టెట్ సమీపించేటప్పుడు, మా కవికి ఏ శాతం కూడా మిగిలి లేదు, మరియు అతను గొప్ప “తాగుబోతు” అయినందున, వైన్ లేకపోవడం వల్ల అతను ఇబ్బందుల్లో పడతాడు. న్యూస్‌మ్యాన్ డీప్ వాన్ కై తన సహకారి కష్టాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు, అందువల్ల అతను అతనికి 5 పియాస్ట్రెస్ యొక్క "అదనపు నూతన సంవత్సర బహుమతి" ఇచ్చాడు.

ఇంకా చదవండి
en English
X